Līdzdalības budžetēšanas projektu konkurss 2024

Tev noteikti ir ideja, ko Gulbenes novadā vajadzētu uzlabot, tādēļ Gulbenes novada pašvaldība jau piekto gadu pēc kārtas dod iespēju saviem iedzīvotājiem – tieši Tev - noteikt to, kas mūsu novadam ir vajadzīgs, un organizē līdzdalības budžetēšanas projektu konkursu.

Projekta pieteikumu var iesniegt 10 cilvēku grupa, kuri sasnieguši vismaz 16 gadu vecumu, vai biedrības un nodibinājumi līdz 2024.gada 17.jūnijam. Viena projekta realizācijai tiks piešķirts līdz 35 000 EUR, kopējais projektu konkursa budžets - 110 000 EUR.

Projekta idejai jāatbilst šādiem nosacījumiem:

Projekta realizācijas vieta ir sabiedrībai pieejama publiska ārtelpa - pašvaldības vai, saņemot attiecīgu saskaņojumu, valsts nekustamais īpašums;

Projekts ir saistīts ar infrastruktūras uzlabošanu, kurai ir paliekoša un sabiedriski nozīmīga vērtība;

Projekta ietvaros paredzētās uzlabotās infrastruktūras ikgadējās uzturēšanas izmaksas nepārsniedz 10 % gadā no kopējā attiecīgā projekta budžeta;

Iesniegtajam projektam jāparedz pilnīga tā realizācijas, tas ir, realizējot projektu, tam jābūt pilnībā pabeigtam (nav pieļaujams īstenot projektu vairākās kārtās).

Ideju projektam var pieteikt aizpildot pieteikuma veidlapu, kurai jāpievieno projekta skice un vizualizācija. Projekta pieteikumu var iesniegt gan papīra formā Gulbenes novada Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā Ābeļu ielā 2, Gulbenē, gan elektroniski, to parakstot ar drošu elektronisko parakstu un nosūtot uz e-pastu: dome@gulbene.lv.

PIETEIKUMA VEIDLAPA (.docx)

Balsot par projektiem varēs 3 nedēļas gan elektroniski balsošanas vietnē balso.gulbene.lv atbilstoši autorizācijas prasībām, gan klātienē norādītajās vietās Gulbenes novadā (pagastu pārvaldēs vai bibliotēkās), uzrādot personu apliecinošus dokumentus. Arī šogad balsošana tiks organizēta 3 balsošanas apgabalos - pilsēta, lielie pagasti un mazie pagasti, dodot iespēju katram Gulbenes novadā deklarētajam iedzīvotājam, kurš sasniedzis 16 gadu vecumu, nobalsot par 1 projektu katrā no balsošanas apgabaliem. Katram iedzīvotājam kopumā būs 3 balsis. Gulbenes novada pašvaldība īstenos tos projektus katrā balsošanas apgabalā, kuri balsojuma rezultātā būs saņēmuši vislielāko balsu skaitu, bet ne mazāku kā 50 balsis, ievērojot konkursā paredzētā finansējuma apmēru.

Paredzēts, ka tas pagasts, kurš šogad saņems finansējumu projekta īstenošanai, turpmākos 2 gadus nevarēs startēt līdzdalības budžetēšanas projektu konkursā, dodot iespēju citiem apgabalā esošajiem pagastiem saņemt finansējumu projektu realizācijai. 2022.gada projektu konkursā lielo pagastu balsošanas apgabalā tika apstiprināts projekts Lizuma pagastā, bet mazo pagastu balsošanas apgabalā Tirzas pagastā, tādēļ, atbilstoši nolikuma nosacījumiem, šie pagasti 2023. un 2024.gada projektu konkursā nevar piedalīties. 2023.gadā lielo projektu balsošanas apgabalā tika apstiprināts projekts Daukstu pagastā, bet mazo pagastu balsošanas apgabalā Litenes pagastā, tādēļ šie pagasti 2024. un 2025.gada projektu konkursā nevar piedalīties. Taču iepriekšējo gadu apstiprināto projektu pagastu iedzīvotājiem netiek liegta projektu iesniegšana cita pagasta vai pilsētas teritorijā, tāpat arī balsošana par sev tīkamajiem projektiem novadā.

Kontaktpersona jautājumu un neskaidrību gadījumā – Inga Lapse, Gulbenes novada Centrālās pārvaldes Attīstības un iepirkumu nodaļas projekta vadītāja, t. +371 64474918, e-pasts: inga.lapse@gulbene.lv.

Līdzdalības budžetēšanas projektu konkursa 2024.gadam NOLIKUMS (.docx)

lidzdaliba2024