Līdzdalības budžetēšanas projektu konkurss 2023

Vai Tu jau esi izdomājis, ko nepieciešams uzlabot mūsu novadā? Gulbenes novada pašvaldība nu jau ceturto gadu pēc kārtas organizē līdzdalības budžetēšanas projektu konkursu, dodot iespēju tieši TEV noteikt to, kas mūsu novadam ir vajadzīgs! 

Projekta pieteikumu var iesniegt 10 cilvēku grupa, kuri sasnieguši vismaz 16 gadu vecumu, vai biedrības un nodibinājumi līdz 2023.gada 10.jūlijam. Viena projekta realizācijai tiks piešķirts līdz 35 000 EUR, kopējais projektu konkursa budžets - 110 000 EUR.

Projekta idejai jāatbilst šādiem nosacījumiem:

  • Projekta realizācijas vieta ir sabiedrībai pieejama publiska ārtelpa - pašvaldības vai, saņemot attiecīgu saskaņojumu, valsts nekustamais īpašums;
  • Projekts ir saistīts ar infrastruktūras uzlabošanu, kurai ir paliekoša un sabiedriski nozīmīga vērtība;
  • Projekta ietvaros paredzētās uzlabotās infrastruktūras ikgadējās uzturēšanas izmaksas nepārsniedz 10 % gadā no kopējā attiecīgā projekta budžeta;
  • Iesniegtajam projektam jāparedz pilnīga tā realizācijas, tas ir, realizējot projektu, tam jābūt pilnībā pabeigtam (nav pieļaujams īstenot projektu vairākās kārtās).

Ideju projektam var pieteikt aizpildot pieteikuma veidlapu, kurai jāpievieno projekta skice un vizualizācija. Projekta pieteikumu var iesniegt gan papīra formā Gulbenes novada Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā Ābeļu ielā 2, Gulbenē, gan elektroniski, to parakstot ar drošu elektronisko parakstu un nosūtot uz e-pastu: dome@gulbene.lv.

Document

Balsot par projektiem varēs 2 nedēļas gan elektroniski balsošanas vietnē balso.gulbene.lv atbilstoši autorizācijas prasībām, gan klātienē norādītajās vietās Gulbenes novadā (pagastu pārvaldēs vai bibliotēkās). Arī šogad balsošana tiks organizēta 3 balsošanas apgabalos - pilsēta, lielie pagasti un mazie pagasti, dodot iespēju katram Gulbenes novadā deklarētajam iedzīvotājam, kurš sasniedzis 16 gadu vecumu, nobalsot par 1 projektu katrā no balsošanas apgabaliem. Katram iedzīvotājam kopumā būs 3 balsis. Gulbenes novada pašvaldība īstenos tos projektus, kuri balsojuma rezultātā būs saņēmuši vislielāko balsu skaitu, ievērojot konkursā paredzētā finansējuma apmēru. 

Paredzēts, ka tas pagasts, kurš šogad saņems finansējumu projekta īstenošanai, turpmākos 2 gadus nevarēs startēt līdzdalības budžetēšanas projektu konkursā, dodot iespēju citiem apgabalā esošajiem pagastiem saņemt finansējumu projektu realizācijai. 2022.gada projektu konkursā lielo pagastu balsošanas apgabalā tika apstiprināts projekts Lizuma pagastā, bet mazo pagastu balsošanas apgabalā Tirzas pagastā, tādēļ, atbilstoši nolikuma nosacījumiem, 2023. un 2024.gada projektu konkursā šo pagastu teritorijās projektu pieteikumus iesniegt nevar.

Kontaktpersona jautājumu un neskaidrību gadījumā - Zane Pūcīte, Gulbenes novada pašvaldības Attīstības un iepirkumu nodaļas projektu vadītāja, t.64474918, e-pasts: zane.pucite@gulbene.lv.

foto