Līdzdalības budžetēšanas projektu konkurss 2020

Veicinot Gulbenes novada iedzīvotāju iesaisti un līdzdalību novada attīstībā un finanšu līdzekļu izlietošanā, Gulbenes novada pašvaldība pirmo reizi izsludina projektu konkursu, kura ietvaros iedzīvotājiem ir iespēja pieteikt savas idejas publiski pieejamas, radošas un atvērtas sabiedrības veidošanai. Par pieteiktajiem projektu pieteikumiem, kas atbilst nolikumam, tiks rīkots sabiedrības balsojums. 

Konkursā savas idejas projektiem var pieteikt tikai Gulbenes novadā deklarētie iedzīvotāji, kuri sasnieguši vismaz 16 gadu vecumu, veidojot 10 cilvēku grupu, kā arī Gulbenes novadā reģistrētas biedrības. 

Projektu konkursam atvēlētais kopējais budžets ir 110 000 eiro. Viena attīstības projekta realizācijai piešķiramo finanšu apjoms ir ne vairāk kā 20 000 eiro (ieskaitot PVN).

Finansējums tiks piešķirts projektiem, kas atbildīs sekojošiem kritērijiem:

  • projekta realizēšanas vieta ir sabiedrībai pieejama, publiskā lietošanā esoša Gulbenes novada pašvaldībai piederoša ārtelpa vai iekštelpa;
  • projekts saistīts ar infrastruktūras uzlabošanu, kam konstatējama paliekoša un sabiedriski nozīmīga vērtība;
  • projektu iespējams realizēt viena kalendārā gada laikā kopš tā apstiprināšanas brīža. 

Projekti, kas atbildīs visām noteiktajām prasībām, tiks virzīti balsošanai, kas ilgs 3 nedēļas. Ikviens Gulbenes novadā deklarētais iedzīvotājs, kurš būs sasniedzis vismaz 16 gadu vecumu, varēs balsot par vienu sev tīkamāko projekta ideju tikai vienu reizi, izvēloties vienu no šiem veidiem:

  • klātienē Gulbenes novada Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā, Gulbenes novada pagastu pārvaldēs, bibliotēkās un kultūras namos;
  • elektroniski interneta vietnē balso.gulbene.lv atbilstoši autorizācijas noteikumiem;
  • izmantojot balsošanas talonu Gulbenes novada pašvaldības informatīvajā izdevumā  „Gulbenes Novada Ziņas”.

Divas nedēļas pēc balsojuma uzsākšanas tiks publicēts starpbalsojuma rezultāts.

Konkursa vērtēšanas komisijai ir tiesības pārliecināties par balsojuma autentiskumu. Ja persona būs balsojusi vairākas reizes, visi šīs personas veiktie balsojumi tiks anulēti.

Projektus, kas būs saņēmuši vislielāko balsu skaitu, īstenos Gulbenes novada pašvaldība ciešā sadarbībā ar projekta idejas autoru, iekļaujoties iepriekš minētajā budžetā.

Visi konkursa rezultāti tiks paziņoti pašvaldības mājaslapā www.gulbene.lv. 

līdzdalības budžets