Informācija par personas datu apstrādi, balsojot par Gulbenes novada līdzdalības budžetēšanas projektu īstenošanas konkursa projektu

Pārzinis personas datu apstrādei: Gulbenes novada pašvaldība, adrese: Ābeļu iela 2, Gulbene, Gulbenes novads, LV-4401, reģistrācijas Nr. 90009116327, tālr. 64497710, e-pasts: dome@gulbene.lv

Personas datu aizsardzības speciālists: Gints Puškundzis, tālr. +371 29124124, e-pasts: gints.puskundzis@gmail.com

Jūsu personas datu (vārds, uzvārds, personas kods, IP adrese un personas balsojums) apstrādes mērķi:

1. Identificēt Jūs kā datu subjektu un pārliecināties vai Jūs kā datu subjekts atbilstat konkursa nolikumā noteiktajiem balsošanas kritērijiem, tas ir, Jūs kā datu subjekts esat sasniedzis 16 gadu vecumu un esat balsojis vienu reizi.

2. Balsošanas par Gulbenes novada attīstības projektiem procesa nodrošināšana. Tiesiskais pamats Jūsu personas datu apstrādei: pārzinim tiesību aktos noteikto juridisko pienākumu izpilde (Teritorijas attīstības plānošanas likuma 4. panta pirmā un otrā daļa. Ministru kabineta noteikumu Nr.970 “Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā” 6.3.apakšpunkts).

3. Interneta vietnes ziņu nosūtīšana uz Jūsu kā datu subjekta norādīto elektroniskā pasta adresi, ja esat pierakstījies jaunumu saņemšanai.

Personas datu saņēmēji: Gulbenes novada pašvaldība. 

Jūsu personas datiPersonas dati (vārds, uzvārds, personas kods) balsojuma nodrošināšanai par Gulbenes novada attīstības projektu tiks apstrādāti ne ilgāk kā 3 mēnešus pēc konkursa rezultātu apstiprināšanas vai arī ilgāk, ja tam būs tiesisks pamats. 

Informējam, ka Jums kā datu subjektam ir tiesības: pieprasīt Pārzinim piekļūt Jūsu kā datu subjekta apstrādātajiem personas datiem, lūgt neprecīzo personas datu labošanu vai dzēšanu,  likumā noteiktajos gadījumos lūgt Jūsu personas datu apstrādes ierobežošanu, iebilst pret apstrādi, kā arī iesniegt sūdzību par nelikumīgu Jūsu personas datu apstrādi Datu valsts inspekcijā.

Balsošana mājas lapā iespējama tikai personai, kura apstiprinājusi savu identitāti ar kādu no Vienotā pieteikšanās moduļa (turpmāk - VPM) portāla www.latvija.lv autentifikācijas līdzekļiem. No VPM tiek saņemti šādi personas dati: lietotāja vārds, uzvārds un personas kods. Personas datu, kas apstrādāti VPM autentifikācijas lapā, pārzinis ir Valsts reģionālās attīstības aģentūra.

 

Sīkdatņu politika