Realizēts

Lizums uzrunā

  • 20000.00
  • Lizums
  • Lizuma vidusskolas attīstības biedrība

! Atceries - par projektu var balsot tikai Gulbenes novadā deklarēti iedzīvotāji, kuri sasnieguši 16 gadu vecumu! Ja neesi deklarējies, to var izdarīt ŠEIT.

Projekta realizācijas vieta: "Gabaliņi", Lizums, Lizuma pagasts, Gulbenes novads (kadastra apzīmējums: 50720060473).

Projekta realizācijai iespējami nepieciešamais finansējums: 20 000 EUR.

Projekta mērķis ir radīt sakoptu, publiski pieejamu, radošu un atvērtu sabiedrībai vietu, kas dos īpašu atpazīstamību Lizuma pagastam. Vārds LIZUMS (burti, kas tumšajā diennakts laikā būs izgaismoti) tiks ievietots dīķī, kas atrodas pretī Tautumeitas skulptūrai, uz ko ar roku norāda atveidotā Tautumeita. Dīķa malā tiks izbūvēta koka skatu platforma.

Pēdējo trīs gadu laikā, posmā no 2018.gada līdz 2020.gadam, sadarbībā ar Gulbenes novada pašvaldību tika realizēts projekts "Lizuma muižas vecā parka jaunā dzīve", ir pabeigta muižas parkā promenādes izbūve, ierīkojot bruģētu gājēju celiņu. Uzstādīts apgaismojums. Tā ir lieliska vieta, kur pastaigāties pagasta iedzīvotājiem, baudīt skaisto, sakopto parku.

Lizuma vidusskolas attīstības biedrība ir iesniegusi un realizējusi vairākus projektus, kuru mērķis ir vietējās sabiedrības līdzdalība savas dzīves vietas uzlabošanā. Kā veiksmīgāko piemēru var minēt 2020.gada projektu - Lizuma Tautumeitas skulptūras restaurāciju, skulptūras apkārtnes labiekārtošanu, kurā tika saziedoti nepieciešamie līdzekļi no vairāk kā 200 vietējiem iedzīvotājiem un uzņēmējiem.

Lizuma tautumeitas restaurācijas darbi un teritorijas labiekārtošanas projekts uzrunāja, radīja interesi ikvienam Lizuma pagasta iedzīvotājam līdzdarboties savas vides sakopšanā. Tā tiek sakopta vide, radot iespaidu ikkatram, kas iebrauc Lizuma pagasta teritorijas centrā. Tautumeitas atjaunošana ir pirmais projekts, kurā vienojās tik daudz cilvēku, lai saglabātu mākslas vērtību nākotnei.

Pateicoties biedrības Sateka un biedrības Lizuma Tautskola kopdarbam, š.g. pavasarī ir veikti priekšdarbi - sakopta un apzaļumota teritorija pie dīķa pieguļošajā autobusu pieturā, veidota estētiski skaista apkārtne skulptūras Tautumeitas apkārtnē. Pavasara aktivitātēs tika sakopta dīķa mala, atbrīvojot no krūmiem, koku saknēm, kur savu artavu deva vietējie uzņēmēji SIA “Rairu”.

Biedrības darbības ilgstpējības pamatā ir regulāra komunikācija, aptauju veikšana, viedokļu uzklausīšana no biedriem, pagasta iedzīvotājiem un uzņēmējiem. Tas rosina uz jaunām idejām, projektiem, sadarbībām.

Lai veicinātu iedzīvotājus līdzdarboties, organizētas regulāras tiešsaites tikšanās iedzīvotājiem, lai apspriestu, diskutētu un pieņemtu lēmumu par aktuāliem jautājumiem. Balstoties uz šīm tikšanām, tika pieņemts lēmums veidot iedzīvotāju aptauju par konkrētā projekta iespējām.

Aptaujas atbilžu apkopojumā iedzīvotāji izrādīja interesi par iesākto darbu turpināšana, kā prioritāti izvirzot vides labiekārtošanu, vietas sakopšanu skulptūras Tautumeita apkārtnē.

Lai veiktu padziļinātu plānoto darbu izpēti pie projekta, tika piesaistīti vairāki speciālisti. Gulbenes novada pašvaldības īpašumu pārraudzības nodaļas ainavu arhitekte Laima Šmite-Ūdre novērtēja esošo situāciju un ieteica plānojumu, kā veiksmīgāk dīķa malas un dīķī esošo burtu kombinācija iekļautos ainaviskā teritorijā. Arvīds Enziņš - profesors, Mākslas akadēmijas metāla un dizaina katedras vadītājs, izstrādās LIZUMA burtu skices, kā arī sniegs padomus burtu uzstādīšanas darbos. Lizuma pagasta pārvaldes vadītājs Uģis Aigars veica aprēķinus projekta koka skatu platformas uzstādīšanas izmaksām. Kultūras dzīves organizatore Elita Dūte un Lizuma vidusskolas direktore Inese Dambe piedalījās sarunās un dalījās viedokļos. To visu apkopoja Lizuma vidusskolas attīstības biedrības priekšsēdētāja Marina Grīnberga.

Projekta ietvaros veidosim kopēju ansambli Lizuma centrā ar centrālo skulptūru Tautumeita un pretī skulptūrai sakoptu vidi ar dīķī ievietotu, uzrunājošu, atpazīstamības, piederības zīmi „LIZUMS” un koka skatu platformu gar dīķa malu.

Šis projekts būtu iedzīvotāju ideju un ieteikumu īstenošana - Lizuma centrā būs sakārtots, vienots ansamblis, pie tam, ilgtspējīgs, kurš paliks nākamajām paaudzēm.

Kontaktpersona: Lizuma vidusskolas attīstības biedrības pārstāve Marina Grīnberga, marina.grinberga@inbox.lv, tālruņa nr. 29146753.