Iedzīvotāji neatbalstīja

Daudzfunkcionālas nojumes - izglītības centra ierīkošana Jaungulbenes PII "Pienenīte"

  • 19999.99
  • Jaungulbene
  • Santa Dāvida

Projekta realizācijas vieta: Pienenīte, Jaungulbene, Jaungulbenes pagasts, Gulbenes novads (kadastra apzīmējums: 50600040247).

Projekta realizēšanai iespējami nepieciešamais finansējums: 19 999,99 EUR.

Daudzfunkcionāla nojume - izglītības centrs, kas sekmē bērnu vispusīgu un harmonisku attīstību, ievērojot viņu attīstības likumsakarības, vajadzības, dzīvei nepieciešamo zināšanu un prasmju apguvē, pamatojoties uz pozitīvas attieksmes veidošanu un mācīšanos darot. Mērķa grupa - pirmsskolas vecuma bērni.

Daudzfunkcionāla nojume (zviedru siena, abpusējs atpūtas sols, domāšanu un atmiņu veicinošas aktivitātes, uztveres, saskarsmes komunikatīvās prasmes veicinošas aktivitātes, pašizpausmes, roku sīkās motorikas veicinošas aktivitātes, sensorās spējas – ritma izjūtas veicinošas aktivitātes, iztēles un radošās spējas veicinošas aktivitātes, lasīšanas un runas veicinošas aktivitātes, kustību prieka, fiziskās sagatavotības veicinošas aktivitātes, mantu kastes, tāfele) - vienīgā šāda veida nojume Gulbenes novadā, kuru izmantos vairāku pagastu pirmsskolas vecuma bērni, ik dienu svaigā gaisā, mūsdienīgā vidē apgūs vajadzīgās prasmes dažādās mācību jomās, interesanti un jēgpilni pavadīs brīvo laiku.

Kontaktinformācija: Santa Dāvida, santa.davida@inbox.lv, tālruņa nr. 22477300.