Īstenojas

Lejasciema centra laukuma atjaunošana

  • 19913.99
  • Lejasciems
  • Biedrība "Labākai rītdienai"

Projekta realizācijas vieta: Tirgus laukums, Lejasciems, Lejasciema pagasts, Gulbenes novads (kadastra apzīmējums: 50640120435).

Projekta realizēšanai iespējami nepieciešamais finansējums: 19 913,99 EUR.

Projekta mērķis: Sakārtojot vietējo infrastruktūru, radīt un stiprināt cilvēku ticību un tiekšanos pēc labākas, tīrākas, skaistākas dzīves kvalitātes.

Kā līdzekli mērķa sasniegšanai esam izvēlējušies atjaunot Lejasciema sirdi - centra laukumu, ko ne vien ik dienas vēro un izmanto pagasta iedzīvotāji, bet pamana un vērtē jebkurš garāmgājējs un novada viesis.

Gadsimtos pierādīta vides saikne ar cilvēku emocionālo un psiholoģisko stāvokli. Lejasciemieši šo saikni saglabā un turpina, veidojot gaumīgu un sakoptu publisko un privāto vidi.

Lejasciems izsenis ir bijis nozīmīgs administratīvais centrs, kurš attīstījās pateicoties tirdzniecībai un amatniecībai. Tieši amatniecība ieņēma nozīmīgu vietu pagasta dzīvē. Īpaši attīstīta bija podniecība. Pagasta teritorijā darbojās vairākas podnieku darbnīcas. Kā apliecinājums tam Latvijas Etnogrāfiskajā brīvdabas muzejā atrodas Gustava Ozoliņa (19.gs. beigas 20.gs. sākums) ceplis „Čipati”, kurā šobrīd ir apskatāmas viņa darbu replikas.

Realizējot šo projektu, vēlamies izrādīt pateicību un cieņu pagasta amatniekiem, veidojot vides objektus ar pagājušā gadsimta amatnieku darbu elementiem.

Lejasciema centra laukums ir svarīgs visiem pagasta iedzīvotājiem un viesiem. Šeit pulcējas ļaudis uz dažādām gadskārtu svinībām, tiek rīkoti amatnieku tirdziņi, ir iedzīvotāju satikšanās vieta. Laukums atrodas pretī skolai un tiek izmantots arī skolēnu āra aktivitātēm. Lejasciemieši šajā laukumā rīko ziedu svētkus un uzstāda dažādus vides objektus, bet pagasta viesi laukumā mēdz tikties ar vietējiem iedzīvotājiem, fotografēties paši un fotografēt laukuma noformējumu. 

Centra laukuma pamata infrastruktūra ilgus gadus nav atjaunota. Gājēju celiņš, kas saglabājies vēl no padomju laikiem, ir izdrupis un vizuāli nepievilcīgs, arī zaļā zona ir zaudējusi savu kvalitāti, sudrabegle un tūja savu mūžu ir nodzīvojušas, laukuma apmales izdrupušas.

Biedrība „Labākai Rītdienai”, kuras viens no darbības mērķiem ir saglabāt Gulbenes novada kultūrvēsturisko mantojumu to pilnveidojot un attīstot, kopā ar aktīvajiem pagasta ļaudīm vēlas centra laukumam dot jaunu rotu.

Projekta gaitā vēlamies tajā izvietot vides objektus ar 20. gadsimta sākuma Lejasciema pagasta amatnieku darinājumu atveidojumiem, kuri liecinātu par amatniecības nozīmīgumu pagasta iedzīvotāju ikdienā. 

Laukumu arī turpmāk paredzēts izmantot visu paaudžu iedzīvotāju tradicionālajām aktivitātēm. Realizējot projektu tiks izveidota sakārtota, publiski pieejama, radoša un atvērta vide, kura priecēs pagasta un novada iedzīvotājus un viesus.

Uzlabojot Lejasciema centra laukuma infrastruktūru paredzēts: 

  • Valsts karogu ar visu esošo izgaismojumu, izvietot jaunā, piemērotākā mastā un pārvietot uz laukuma augstāko vietu (tumšajā laikā izgaismots karogs jau šobrīd atrodas laukumā).
  • Izveidot iedzīvotāju satikšanās vietu ar soliņiem. Soliņiem paredzēts izmantot 20.gs. sākumā Umaru ciemā no kadiķiem gatavoto solu paraugus. Pielikuma attēlos redzami no 20. gadsimta sākuma saglabājušies oriģinālie soli.
  • Stacionārus vides objektus: krūku ar Lejasciema pagasta „Čipatu” māju saimnieka podnieka Gustava Ozoliņa trauku rotājumiem, plānots izvietot uz bruģētā laukuma pie gājēju celiņa. Krūka diennakts tumšajā laikā tiks izgaismota, lai izceltos ornaments. Blakus krūkai tiks izvietotas divas dažāda lieluma bļodas, kuras būs iespējams izmantot arī vasaras puķu stādījumiem. Pielikumā vides objektu aptuvens vizualizācijas attēls.
  • Vecā betonētā celiņa vietā nepieciešams uzbūvēt bruģētu gājēju celiņu ar bruģētām vietām karoga mastam un stacionārajiem vides objektiem.
  • Laukuma kreisajā stūrī pie A. Sakses ielas paredzēts ierīkot stacionāru vietu Ziemassvētku eglei. Šajā vietā citos gadalaikos tiks izvietoti maināmi vides objekti.
  • Uzsākot projekta realizāciju nepieciešams novākt veco sudrabegli un kadiķi. Atjaunot stādījumus - paplašināt esošo stādījumu dobi ar dažādiem kokaugiem.

Projekta idejas izstrādāšanas laikā biedrība iesaistīja 24 aktīvos Lejasciema pagasta iedzīvotājus idejas apspriešanā un izstrādāšanā. Projekta realizācijas laikā biedrība, sadarbojoties ar pašvaldību, apņemas organizēt iedzīvotāju talkas apstādījumu stādīšanai, zālāja rekultivācijai un materiālu sagādei kadiķu soliņu izveidei.

Projekta ideja saskaņota ar Lejasciema pagasta pārvaldi un guvusi atbalstu. Pagasta pārvalde apņemas ar esošajiem saimnieciskajiem darbiniekiem pārvietot esošo elektrības pieslēgumu uz jaunizveidotajām vietām.

Kontaktinformācija: Biedrības "Labākai rītdienai" pārstāve Guna Švika, guna.svika@gmail.com, tālruņa nr. 29495606.